Italian Trulli
เปิดรับสมัครวิทยากร(ทั่วประเทศ)เพื่อขึ้นทะเบียนวิทยากรตามประกาศกรมอนามัย
โดยเป็นผู้บรรยายในการอบรมหลักสูตรประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร(หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์)
ขึ้นทะเบียนในนามศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโอเซน ภายใต้การบริหารงานบริษัท โอเซน จำกัด

ขึ้นทะเบียนรอบ พ.ย. 2563 จะต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563ค่าตอบแทน 200-2500/ ชม (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและประสบการณ์)
ส่งเอกสารตัวจริงที่ลงลายมือชื่อผ่านช่องทางต่างๆ
เอกสารประกอบการสมัคร 5 รายการ
1. เอกสาร B-9 หนังสือรับรองหรือยืนยันเป็นวิทยากร
B-9_ดาวน์โหลดที่นี้
2. เอกสาร B-10 เอกสารประวัติวิทยากร พร้อมติด รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
B-10_เอกสารประวัติวิทยากรของหน่วยจัดการอบรม
3. สำเนาคุณวุฒิพร้อมรับรองสำเนา (ตามคุณสมบัติข้อ(๑))หรือ
4. สำเนาประกาศนียบัตรพร้อมรับรองสำเนา (ตามคุณสมบัติตามข้อ (๒))
5. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา


ติดต่อสอบถาม
บาส 085-823-5935
lineid : @mecoศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโอเซน
ได้เตรียมเนื้อหาและเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยตามประกาศกรมอนามัยแล้ว
วิทยากรไม่ต้องทำเนื้อหรือเอกสารในการฝึกอบรม
วิทยากรผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเอกสารเนื้อหาทาง email เพื่อเตรียมตัวในการบรรยาย


มีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑)สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการทางาน เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการสุขาภิบาลอาหารในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
หรือ

(๒) ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงาน
(Basic of Food Sanitation Inspector; BFSI)
หรือหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร
(Food Sanitation Inspector; FSI)
ของกรมอนามัย และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง
ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบวิชาชีพโอเซน
108/207 ถ. กาญจนาภิเษก-ชัยพฤกษ์
หมู่ที่ 5 ซอย 2 ถนนบ้านกล้วยไทรน้อย
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือช่องทางอื่นติดต่อคุณบาส 085-823-5935